دپارتمان آموزش

 توانمند سازی علمی و پژوهشی پژوهشگران از مهم ترین اهداف آرتیاس بوده و آموزش مهارت های پژوهشی از برنامه های مسمتر این مجموعه می باشد

پژوهش به عنوان یک علم توآم با مهارت، همچون سایر حیطه های دانش گسترده بوده و نه تنها به عنوان یک دانش بلکه به عنوان ابزار کسب دانش است که جای خالی آن در برنامه آموزشی دانشجویان در اغلب دانشگاه ها کاملا احساس می شود

دپارتمان آموزش آرتیاس در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت مهم خویش و ضرورت های موجود در عرصه توانمند سازی پژوهشگران دوره آموزشی پژوهشی را با همکاری استاتید بنام از سراسر کشور از سطح مقدماتی تا پیشرفته را به صورت مدون  برگزار نماید. لذا برای تحقق این امر از هر دو روش آموزش مجازی و آموزش حضوری استفاده می نماید که بنا به درخواست و نیازهای شما این برنامه ها برگزار خواهند شد.